Sökning: "knowledge gained through experience"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden knowledge gained through experience.

 1. 1. Entrepreneurship, career experience and learning : developing our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process

  Detta är en avhandling från Halmstad : Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship (SIRE), Halmstad University

  Författare :Diamanto Politis; Högskolan i Halmstad.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial Learning; Career Experience; Experimental Learning; Entrepreneurial Knowledge; management; Företagsledning; Management of enterprises; entrepreneurial knowledge; experiential learning; Entrepreneurial learning; career experience;

  Sammanfattning : Varför är vissa individer bättre på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter än andra? Ett antagande som ofta lyfts fram är att framgångsrika entreprenörer förväntas ha utvecklat specifika kunskaper genom tidigare karriärerfarenhet, vilket i sin tur främjar deras entreprenörskap. Om detta antagande stämmer, hur kan vi förstå denna erfarenhetsbaserade lärprocess? Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla begrepp som ökar vår förståelse för entreprenörskap som en erfarenhetsbaserad lärprocess, och baserat på detta empiriskt testa ett konceptuellt ramverk som förklarar hur individer skapar entreprenöriell kunskap genom karriärerfarenhet. LÄS MER

 2. 2. Perspectives on Knowledge and Growth

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Ola Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Growth theory; knowledge; human capital; technology; university policy; biogeography; epistemology; long-run development;

  Sammanfattning : This thesis deals with various aspects of the relationship between knowledge and economic growth. It contains a general introduction and five separate essays. Essay I is a literature overview on the appearance of knowledge in modern growth theory. LÄS MER

 3. 3. Knowledge engineering models as experience carriers

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Henrik Nergård; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development;

  Sammanfattning : Today’s manufacturing industry is experiencing an increased competitive environment due to the effects of market globalisation. To stay competitive there has been an increased interest in providing Total Offers, Integrated Product Service Offerings, Functional Products, commonly known as Product Service Systems. LÄS MER

 4. 4. The inner theatre in learning en studie om kunskapsväxandet inom hantverk

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Gunilla Andersson Gustafsson; KTH.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Judgment; responsibility; knowledge gained through experience; storytelling; individual skill; inter-subjective knowledge; expertise and vocational education.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vägar genom sjuksköterskeutbildningen studenters berättelser

  Detta är en avhandling från Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Petra Lilja Andersson; Högskolan Kristianstad.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; experience; narratives; nursing education; nursing students; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Life History; Pedagogy and didactics; didaktik; Humanities Social Sciences; life history;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån studenters livsberättelser, få kunskap om och förståelse för hur de upplever och hanterar sjuksköterskeutbildningens olika delar med särskilt fokus på spänningsfälten mellan: yrkesexamen – akademisk examen, högskoleförlagd utbildning – verksamhetsförlagd utbildning samt huvudämnet omvårdnad – stödämnet medicinsk vetenskap. Syftet är vidare att få kunskap om och förståelse för aspekter av betydelse för studenters lärande på vägen genom utbildningen. LÄS MER