Sökning: "kerstin färm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kerstin färm.

  1. 1. "Socialt problem" eller "Som andra och i gemenskap med andra" : Föreställningar om människor med utvecklingsstörning

    Författare :Kerstin Färm; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mental retardation; mental handicap; social construction of mental handicaps; institutionalization; integration-segregation of handicapped; discourse and mental handicaps; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The background of the present study is an interest in how human capacities and limitations have been perceived during the 20th century in Sweden. The empirical work concemes the discursive constitution of the needs and resources of people who have been considered mentally handicapped. LÄS MER