Sökning: "karin sundin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden karin sundin.

 1. 1. Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

  Författare :Susanna Pusa; Karin Sundin; Ulf Isaksson; Karin Josefsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Support; Family Systems Nursing Conversations; Family Systems Nursing; Home Health Care; Implementation; Familjecentrerad omvårdnad; Familjecentrerade samtal; Familjestöd; Hemsjukvård; Implementering; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Bakgrund: När människor är inkluderade i varandras liv påverkar en förändring av livssituationen hos en person även de övriga personerna som står den nära. Det innebär att när en person drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas även personens familj. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars användning av Internet för rådgivning avseende sina friska barns hälsa och utveckling och dess inverkan på Barnhälsovårdens konsultativa arbete : En studie i Svensk Barnhälsovård

  Författare :Lotha Valan; Mats Jong; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Karin Sundin; Karin Enskär; Pernilla Garmy; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Health Care; Counseling; Health Literacy; Internet; Family; Barnhälsovård; Hälsolitteracitet; Internet; Familj; Rådgivning;

  Sammanfattning : Att bli förälder är en livsomvälvande händelse som kan vara både glädjande och skrämmande. Som förälder ansvarar man för en annan människa där man i vissa fall behöver ny information, kunskap och råd för att leva upp till de nya kraven som en förändrad familjesituation kräver. LÄS MER

 3. 3. Sense of 'understanding and being understood' in the care of patients with communication difficulties

  Författare :Karin Sundin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Understanding in communication; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jakten på Entreprenörer : Om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen

  Författare :Karin Berglund; Anders W Johansson; Anders Lundström; Elisabeth Sundin; Anders W. Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Regional development; Discourse; Dialogue; Aspects of entrepreneurship; Discursive collisions; Entrepreneurship web; Interactive critical research; Business studies; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Entrepreneurs are expected to play a crucial role in times of unemployment and economical regression. A “hunt for entrepreneurs” can thus be said to be occurring as they appear to be people who can save nations, societies, and companies in troublesome situations. LÄS MER

 5. 5. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER