Sökning: "kalium"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet kalium.

 1. 1. Catalytic Conversion of Undesired Organic Compounds to Syngas in Biomass Gasification and Pyrolysis Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Pouya H. Moud; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tar reforming; biomass gasification; Ni-based catalyst; potassium; sulfur; pyrolysis gas; bio-crude conditioning; gas conditioning; Fe-based catalyst; tjärreformering; biomassaförgasning; Ni-baserad katalysator; kalium; svavel; pyrolysgas; konditionering bio-råolja; gaskonditionering; Fe-baserad katalysator; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Reliable energy supply is a major concern and crucial for development of the global society. To address the dependency on fossil fuel and the negative effects of this reliance on climate, there is a need for a transition to cleaner sources. An attractive solution for replacing fossil-based products is renewable substitutes produced from biomass. LÄS MER

 2. 2. The Growth of External Ectomycorrhizal Mycelia in the Field in Relation to Host Nutrient Status and Local Addition of Mineral Sources

  Detta är en avhandling från David Hagerberg, Riksv 50 Hurva, SE-241 94 Eslöv, Sweden

  Författare :David Hagerberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Plant ecology; Potassium; Phosphorus; Norway spruce; Picea abies; Whole-tree harvesting; Ectomycorrhizal fungi; Wood ash fertilization; Växtekologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I stort sett alla finrötter hos gran och många andra trädslag är koloniserade av ektomykorrhizasvampar (EM-svampar). Dessa lever i symbios med granen och utbyter mineralnäringsämnen mot sockerarter, som värdträdet bildat i fotosyntesen. LÄS MER

 3. 3. Furnace Wall Corrosion in a Wood-fired Boiler

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Yousef Alipour; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High Temperature Corrosion; Used-wood Fired Boilers; Furnace Wall Corrosion; Cl-induced Corrosion; 16Mo3; Nickel-based Alloys; FeCrAl Alloys; Fuel Additive; Sewage Sludge; >Thermodynamics Modelling; Högtemperaturkorrosion; Returträ Förbränningspannor; Eldstad Korrosion; klor-inducerad korrosion; 16Mo3; Nickelbaslegeringar; FeCrAl-legeringar; Bränsletillsatser; Avloppsslam; Termodynamik Modellering; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The use of renewable wood-based fuel has been increasing in the last few decades because it is said to be carbon neutral. However, wood-based fuel, and especially used wood (also known as recycled wood or waste wood), is more corrosive than virgin wood (forest fuel), because of higher amounts of chlorine and heavy metals. LÄS MER

 4. 4. The effect of forest nutrients status on ectomycorrhizal growth and community structure in response to minerals

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Christoffer Berner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mycorrhiza är en samexistens mellan trädrötter och svampar i jorden. Svampen förser trädet med mineralnäringsämnen från jorden och i utbyte får den socker från trädet. Sockret produceras via fotosyntesen och transporteras sedan ner till rötterna där de förs vidare till svamphyferna. LÄS MER

 5. 5. Regional Nutrient Budgets in Forest Soils in a Policy Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Cecilia Akselsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; geomorphology; Physical geography; Miljökemi; Environmental chemistry; skogsteknik; skogsbruk; Skogsvetenskap; forestry technology; forestry; Silviculture; Näringslära; Nutrition; Växtekologi; policy-making; Plant ecology; regional scale; deposition; eutrophication; carbon sequestration; acidification; Nutrient budget;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skogen är en av Sveriges mest betydelsefulla naturresurser. Utöver det ekonomiska värdet är skogen även viktig ur ett ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. För att uppnå ett långsiktigt uthålligt skogsbruk måste alla dessa aspekter beaktas. LÄS MER