Sökning: "könsmönster"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet könsmönster.

 1. 1. Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Författare :Lena Abrahamsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en könsteoretisk studie av organisationsförändringar i industrin - med fokus på kvinnor som arbetar med produktionsarbete. Avhandlingen beskriver vad som händer med organisationsstrukturen och med genusordningen i organisationen när företaget försöker införa en platt integrerad arbetsorganisation. LÄS MER

 2. 2. Vi är bara några kompisar som träffas ibland : Rotary som en manlig arena

  Författare :Robert Hamrén; Kirsti Niskanen; Mark Graham; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rotary; gender pattern in organisations; masculinity; femininity; self-made man; homosociality; doing gender; gender complentarity; fraternity; middle class; normality; Rotary; könsmönster i organisationer; maskulinitet; feminitet; self made man; homosocialitet; doing gender; könskomplementaritet; broderskap; medelklass; normalitet; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks vilka dolda köns- och klassmässiga uttryck som omgärdar organisationen Rotary och dess medlemmar. Boken riktar in sig på de ideal och självbilder som organisationen producerar. LÄS MER

 3. 3. Könade gränsdragningar på handelns arbetsplatser

  Författare :Kristina Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar arbetets organisering och könade gränsdragningar på dagligvaruhandelns arbetsplatser. Dagligvaruhandeln erbjuder särskilt intressanta organisationer för studier av kön och arbete. LÄS MER

 4. 4. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 5. 5. Anpassning till rådande ordning. En studie av manliga förskollärare i förskoleverksamhet

  Författare :Margareta Havung; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategies of avoidance; masculinity; male pre-school teachers; gender role; gender difference; Adaptation; feminine and masculine gender-classification; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse the situation of male teachers in the day-to-day work of pre-school, taking into account the fact that men are underrepresented in this profession. The methodic field is qualitative. LÄS MER