Sökning: "kön organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden kön organisation.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Utmanad ordning? En studie av kön och jämställdhetsarbete i den svenska gruvindustrins arbetsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Lisa Ringblom; Luleå tekniska universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kön; jämställdhet; jämställdhetsarbete; organisation; industriorganisation; arbete; industriarbete; gruvarbete; teknik; intersektionalitet; humor; jargong; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya arbetssätt implementeras. LÄS MER

 3. 3. Det osynliggjorda ledarskapet Kvinnliga chefer i majoritet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Klara Regnö; KTH.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Managers; management; leadership; women-dominated organizations; gender; power; gender ordering; gender structuring; elderly-care; care for the disabled.; Chefer; ledarskap; kön; makt; kvinnodominerad verksamhet; omsorg; jämställdhet; mångfald; könsordnande; könsordning;

  Sammanfattning : This study focuses on women managers in women-dominated organisations. They are leaders in organisations where the majority of the managers as well as the employees are women. In Sweden today most women and men of working age carry out paid work. LÄS MER

 4. 4. Villkorat vuxenskap Levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Veronica Lövgren; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intellectual disability; age; gender; social categorisation; hermeneutical resources; lived experience; structurally conditioned adulthood; Intellektuellt funktionshinder; ålder; kön; vuxenskap; social kategorisering; hermeneutiska resurser;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyse lived experience of social categorisations such as intellectual disability, gender and age. The following overarching questions will direct the focus of the thesis, on how 13 middle-aged (aged 38-60 years) women and men who receive disability services according to the Act (1993:387) concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), describe their everyday life practices:- In what way(s) are the social categorisations disability, gender, and age expressed in the interviews? How do the participants relate their lived experience of the social categorisation in relation to arenas such as work, family, and leisure time? How can this lived experience be understood in relation to the structures and conditions that form the institutions within the disability services?With a hermeneutic-phenomenological approach, the thesis is based on repeated audio- and video-recorded qualitative semi-structured interviews and field visits. LÄS MER

 5. 5. Omsorg under förhandling - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Katarina Andersson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorg; möten i hemtjänsten; äldre; biståndsbedömare; vårdbiträden undersköterskor; tid; behov; kön; främlingskap; förhandlingar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Social welfare social pedagogics; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Social omsorg socialpedagogik;

  Sammanfattning : The Swedish welfare state, and public elderly care of today in particular, is under transformation in many respects. Organisational restructuring, such as downsizing and new forms of organisation, mainly influenced by New Public Management, are some of the factors that have affected home care service. LÄS MER