Sökning: "känslomässig generalbas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden känslomässig generalbas.

  1. 1. Levandegörandets poetik På spaning efter musikdramat Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande

    Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

    Författare :Kerstin Perski; Kristina Hagström-Ståhl; Bengt Bok; Sten Sandell; [2020]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; opera; libretto; music and text; dramaturgy; music drama; cross-border methods; collaborative processes; reciprocal processes; sketches; phenomenological method; intentionality; common intentionality; emotional figured bass; the terrain map; physical poetry; vocal acting; instrumental acting; synergy; synesthetic connections; the transformation navigator; the third image; emotional gesticulation; emotional enrichment; I–Thou; I–It; opera; libretto; text; dramaturgi; musikdramatik; transformation; gränsöverskridande metoder; kollaborativa processer; reciproka processer; skisser; fenomenologisk metod; intentionalitet; gemensam intentionalitet; känslomässig generalbas; terrängkartan; fysikalisk poesi; vokalt agerande; instrumentalt agerande; synergi; synestetiska samband; transformationsvägvisare; den tredje bilden; emotionell gestikulation; emotionell anrikning; Jag–Du; Jag–Det; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

    Sammanfattning : From the librettist’s perspective, the traditional working methods which tend to dominate in the creation of new music drama, often result in a situation where the initial intentions are lost along the way. How can we get away from a rigid methodology, where the different professionals involved in the creation of new music drama have to succumb to a procedure which can be likened to a whispering game? A procedure, where the dramatic content, rather than undergoing an emotional enrichment in its transformation into music, often loses the crucial connections to the initial intentions. LÄS MER