Sökning: "jonna bornemark"

Hittade 1 avhandling innehållade orden jonna bornemark.

  1. 1. Kunskapens gräns, gränsens vetande En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

    Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

    Författare :Jonna Bornemark; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Phenomenology; transcendence; body; limit; female mystics; philosophy of religion; intersubjectivity; Edmund Husserl; Edith Stein; Max Scheler; Mechthild von Magdeburg;

    Sammanfattning : Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga som här undersöks i ett religionsfilosofiskt sammanhang. På vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och ogripbara, och på vilket sätt är denna möjlighet förbunden med vår egen kroppslighet?Dessa teman utvecklas i en serie diskussioner av filosofer som Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein. LÄS MER