Sökning: "jonas welander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden jonas welander.

  1. 1. Trust issues : Welfare workers' relationship to their organisation

    Författare :Jonas Welander; Kerstin Isaksson; Wanja Astvik; Juliska Wallin; Ildikó Asztalos Morell; Lotta Dellve; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; employee-organisation relationship; new public management; psychological contracts; job demands; job resources; organisational factors; trust; Working Life Studies; arbetslivsvetenskap;

    Sammanfattning : In the past decades, the public sector has undergone important organisational policy changes, referred to as New Public Management. These management strategies focus on continuous cost improvements and rationalisation of operations. LÄS MER