Sökning: "johanna frejd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden johanna frejd.

  1. 1. Encountering Evolution : Children's Meaning-Making Processes in Collaborative Interactions

    Författare :Johanna Frejd; Magnus Hultén; Karin Stolpe; Konrad Schönborn; Christina Siry; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Meaning-making processes; Science Education; Evolution; Multimodality; Collaborative Interaction; Exploratory studies; Meningsskapandeprocesser; Naturvetenskapsundervisning; Evolution; Multimodalitet; Interaktion; Explorativa studier;

    Sammanfattning : This thesis explores preschool class children’s meaning making processes when they encounter evolution. By adopting social semiotic and sociocultural perspectives on meaning making, three group-based tasks were designed. Video data from the activities were analysed using a multimodal approach. LÄS MER