Sökning: "joel halldorf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden joel halldorf.

  1. 1. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen

    Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

    Författare :Joel Halldorf; Uppsala universitet.; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Church History; Kyrkohistoria; Emil Gustafson; modernity; evangelicalism; spirituality; holiness movement; Helgelseförbundet; Keswick movement; Free Churches; Charles Taylor; practices; mysticism; individualism; suffering; holiness; discipline;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the relationship between evangelicalism and modernity with the Swedish holiness preacher Emil Gustafson (1862–1900) as a case. This is achieved by comparing Gustafson’s spirituality with Charles Taylor’s characterization of modernity. LÄS MER