Sökning: "jenny fred"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden jenny fred.

 1. 1. Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 : En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll

  Författare :Jenny Fred; Lisa Björklund Boistrup; Inger Eriksson; Angelika Kullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early algebra; algebraic pattern generalizations; learning activity; Davydov; learning study; mathematics education; tidig algebra; algebraisk mönstergeneralisering; lärandeverksamhet; Davydov; learning study; matematikundervisning; matematikämnets didaktik; Mathematics Education;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har använts som metod (ansats) för att producera data. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Growth Hormone and Gamma-Hydroxybutyrate (GHB) on Systems Related to Cognition

  Författare :Jenny Johansson; Mathias Hallberg; Fred Nyberg; Linda Fryklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Growth Hormone; Gamma-Hydroxybutyrate; GABAB; Opioids; Insulin-like growth factor 1; Rats; Central Nervous System; Autoradiography; Radioimmunoassay; ELISA; Water Maze; Open Field; Biological Research on Drug Dependence; Biologisk beroendeforskning;

  Sammanfattning : Drug dependence is a serious and increasing problem in our society, especially among adolescents. The use of the large variety of substances available can result in a range of physiological and psychological adverse effects on individuals and negative consequences on the society overall. LÄS MER

 3. 3. Drömmen om en gränslös fred : Världsmedborgarrörelsens reaktopi, 1949-1968

  Författare :Jenny Gustafsson; Rebecka Lettevall; Henrik Bohlin; Anton Jansson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Världsmedborgarrörelsen the World Citizen Movement ; citizen of the world; mondialist; mondialism; cosmopolitanism; pacifism; -ism; temporal orientation; reactopia; Hannah Arendt; conceptual history; peace; masculinity; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : In postwar France, a new movement – Citoyens du Monde – emerged with the aim to unite people across the world around the political target of achieving world peace through dissolving the national borders and establishing a worldwide society. In 1949, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) was established in Sweden as the 21st branch of the movement and represented the new ism mondialism. LÄS MER