Sökning: "it svårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 185 avhandlingar innehållade orden it svårigheter.

 1. 1. Nyckelfrågor vid användning av generella IT-verktyg i träbyggprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Göran Berggren; RISE.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wood Technology; Träteknik;

  Sammanfattning : Av den svenska träproduktion så används så mycket som ca. 70% inom byggsektorn. Byggindustrin är således träindustrins allra viktigaste kund. Trots detta ömsesidiga beroende är kommunikationen och samverkan mellan dessa båda industrigrenar dåligt utbyggd, vilket framgår av ett flertal studier bland annat inom LTU:s ConITwood-projekt. LÄS MER

 2. 2. Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers reflections on their lives and work

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Birgitte Malm; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher research; occupational life histories; life history research; Montessori; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Montessori teacher; Livsberättelser; Lärarrollen;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med föreliggande studie är att utveckla en bättre förståelse om vad det innebär att vara montessorilärare. Utgångspunkten är lärarnas egna liv och verksamhetsberättelser. Insamling av data har skett genom loggböcker, intervjuer, skriftliga reflektioner och diskussioner. LÄS MER

 3. 3. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Huvudsyftet med avhandlingen är att formulera en teoretiskt och empiriskt förankrad konsultationsmodell för psykologer i skolsammanhang. Idéer och handlingsstrategier tydliggörs så att de kan tillämpas, värderas och vidareutvecklas av andra yrkesutövare. LÄS MER

 4. 4. Första tiden i yrket - från student till lärare : en studie av de svårigheter nyblivna lärare möter under sin första tid i yrket

  Detta är en avhandling från HLS Förlag

  Författare :Arja Paulin; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; newly qualified teachers; first term in teaching; difficulties; professional learnuni processes; mental representations; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : “How do they manage when left alone in their schools as newly qualified teachers?” Reflections like these evoked an interest to explore how the students become teachers, how their occupational learning processes go on and what difficulties they meet during their first terms in service. In my study I use a narrative concept and it consists of notes from 29 meetings with 25 newly qualified teachers in three different groups during three years. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om det kränkta rummet. Processen i det terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen vid allvarliga psykiska svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Bengt Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychosis; psychotherapy; process; hermeneutics; object relations development; adaptive strategies; defensive strategies; transfer; psychotherapeutic approach; empathy; working through;

  Sammanfattning : The present thesis involves a process evaluation of what occurred in the treat¬ment of seven young patients in institutional care diagnosed with schizophrenia: what happened in the encounters between staff and patients in a ward environ¬ment designed to provide constant care, and what facilitated or hindered rehabili¬tation efforts. The aim of the process presentation was to portray the treatment process, using a descriptive approach, in terms of the interaction between staff and the ward environment and of the individual psychotherapies. LÄS MER