Sökning: "it skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade orden it skolan.

 1. 1. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur : Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER

 2. 2. Det långa mötet - IT och skolan : om spridning och anammande av IT i den svenska skolan

  Författare :Anders Söderlund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att beskriva och förstå hur IT spridits och anammats i den svenska skolan. Den vetenskapliga frågeställningen är om det är möjligt att att förstå IT-utvecklingen på skolområdet i termer av teknikspridning. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag lärande & IT?

  Författare :Elisabeth Lundmark; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna avhandling är ett lokalt utvecklingsarbete som rör frågan om införande av IT på skolans arena. I Sverige har kommunerna och regeringen satsat flera miljarder på att introducera IT i skolan. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsstyrning i skolan? : en analys av TQM:s tillämpbarhet inom den svenska grundskolan sett från en företagsekonomisk utgångspunkt

  Författare :Stefan Lagrosen; Bo Bergman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Total quality management; service quality; service management; school quality; quality dimensions; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This is a study of the application of the theoretical framework, total quality management (TQM) which has been developed in the private manufacturing sector, in the Swedish school system. The purpose is to highlight the effects of the use of TQM in schools and thereby to see whether it is advisable to promote this use and to study ways of refining the framework in order to make it more applicable to organisations such as schools. LÄS MER

 5. 5. Åldersblandning i skolan : elevers erfarenheter

  Författare :Monika Vinterek; Daniel Kallos; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; school; pupils; education; phenomenology; hermeneutic; life-world; interview; mixed-age; multi-age; ungraded; nongraded; combination class; vertical grouping; relationship; fenomenologi; intervju; livsvärld; skola; utbildning; skolhistoria; elever; årskursblandad; årskurslös; åldersintegrerad; klass; undervisning; B-form; relationer; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. LÄS MER