Sökning: "irenisk"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet irenisk.

  1. 1. Förnyelse - förbistring - försoning : En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015

    Detta är en avhandling från Artos & Norma

    Författare :Arne Olsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-05-21]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; brobyggare; communitas; commitment; ekumenik; ekumeniska rörelsen; enhetsdiakon; fredsstiftare; förnyelserörelse; försoning; inkluderat utanförskap; irenisk; ireniker; konflikt; mäklare; personliga relationer; relationell ekumenik; splittring; söndring; vitaliseringsrörelse; atonement; bridge builder; broker; brokerage; commitment; communitas; conflict; deacon of unity; diversity; ecumenism; ecumenical movement; included estrangement; irenic; peacemaker; personal relationships; reconciliation; relational ecumenism; renewal movement; vitalization movement;

    Sammanfattning : Reconciliation is a central theme in the Christian church. This study proceeds from a discrepancy between the theological understanding of reconciliation on the one hand and praxis in dealing with conflicts caused by different opinions about the culture or identity of the church on the other, especially in connection with vitalization (or renewal) movements. LÄS MER