Sökning: "involuntary sterilization"

Hittade 1 avhandling innehållade orden involuntary sterilization.

  1. 1. Att ersätta det oersättliga : Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

    Detta är en avhandling från Bokpro

    Författare :Malin Arvidsson; [2016-02-05]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statlig gottgörelse; upprättelse; sterilisering; barnhem; sociala barnavården; fosterhem; historiepolitik; historiebruk; state redress; reparations politics; involuntary sterilization; forced sterilization; foster care; out-of-home care for children;

    Sammanfattning : In 1999 the Swedish Parliament decided to provide economic compensation to victims of involuntary sterilization, and in 2012 a similar law was enacted to redress neglect and abuse in foster homes and orphanages. This study explores the dilemmas that arise with reparations for past injustices, focusing on the process leading up to the reparation laws. LÄS MER