Sökning: "invertebrates and diversity index"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden invertebrates and diversity index.

 1. 1. Vattenfysikalisk-kemiska och bottenfaunaförhållanden i ett norrländskt vattendrag påverkat av utsläpp från sulfidmalmbrytning och anrikning

  Författare :Bertil Brånin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mining; metals; pollution; stream; physicochemical; invertebrates and diversity index;

  Sammanfattning : Gruvbrytnings- och anrikningsverksamheten av komplexa zink-och kopparsulfidmalmer orsakar på flera håll i Västerbottens län vattenföroreningsproblem. För att studera effekterna av utsläppen i recipienten, har undersökningar och utvärderingar gjorts av de fysikalisk-kemiska och biologiska förhållandena i Vormbäcken 1971 - 1975. LÄS MER

 2. 2. The Ecological Role of Roadside Stormwater Ponds - Potential to Support Biodiversity

  Författare :Zhenhua Sun; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High throughput sequencing; DNA metabarcoding; Water quality; Aquatic biodiversity; Macroinvertebrates; Sediments; Stormwater ponds; Road runoff;

  Sammanfattning : The increased recognition that roads may impair the aquatic environment and ecosystems has led to a shift from conventional drainage systems toward blue-green solutions such as stormwater ponds. Research on blue-green stormwater solutions has until now mainly focused on water quantity and quality. LÄS MER

 3. 3. Mixture toxicity of pesticides and biological effects in agricultural streams : field and laboratory studies

  Författare :Jenny Rydh Stenström; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis was to examine pesticide mixture toxicity and its effects on aquatic biota in agricultural streams. This was accomplished by (1) calculating the ΣTUs for algae and Daphnia magna and a pesticide toxicity index (PTI) based on water quality standards (WQS) for long-term monitoring data (2002-2010), (2) by performing algal inhibition tests with Pseudokirchneriella subcapitata, using both collected in situ water samples and reconstituted water spiked with field-observed pesticide mixtures, and (3) by studying seasonal changes in macroinvertebrate and diatom communities during 2008 in four agricultural streams and determine a set of community-based metrics such as species richness, diversity, ASPT, SPEAR and IPS. LÄS MER