Sökning: "intrinsic - instrumental - situation motivation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden intrinsic - instrumental - situation motivation.

  1. 1. Science Centre Education : Motivation and Learning in Informal Education

    Detta är en avhandling från Department of Teacher Education, University of Helsinki

    Författare :Hannu Sakari Salmi; [1993]
    Nyckelord :science centre education; formal Ä informal education; motivation; intrinsic - instrumental - situation motivation; learning strategies;

    Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate learning in a science exhibition in order to further develop the theory of science centre education as a form of informal education. In studying motivation the model of Engestr”m (1984) was used. This model separates intrinsic, instrumental and situation motivation. LÄS MER