Sökning: "intraoperativ omvårdnad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden intraoperativ omvårdnad.

  1. 1. Den vakna patienten En kvalitativ studie om intraoperativ omvårdnad

    Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

    Författare :Kerstin Brodin; Ove Hellzén; Marie Häggström; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Conscious patient; intraoperative nursing; operating theatre nurse; qualitative method; surgical patient; intraoperativ omvårdnad; kirurgisk patient; kvalitativ metod; operationssjuksköterska; vaken patient;

    Sammanfattning : Inledning: Som ett resultat av utvecklingen inom anestesi och kirurgi kan allt mer komplexa operationer utföras i lokala eller regionala anestesier. Detta innebär att den kirurgiska patienten kan förbli mer eller mindre vaken genom hela den intraoperativa fasen. LÄS MER