Sökning: "intralumenal matrix"

Hittade 1 avhandling innehållade orden intralumenal matrix.

  1. 1. Genetic dissection of tubulogenesis in the Drosophila trachea

    Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

    Författare :Johanna Hemphälä; Christos Samakovlis; Reinhard Schuh; [2005]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drosophila; trachea; transposon mutagenesis screen; fusion; Dpp; Delta; tubular dimensions; Grainyhead; Krotzkopf verkehrt; intralumenal matrix; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi;

    Sammanfattning : The formation of branched tubular organs, such as the mammalian lung kidney and vascular system, is an essential process in animal development. The Drosophila tracheal (respiratory) system provides a genetic model system to study the highly ordered process of branch outgrowth and fusion required to form continuous tubular networks. LÄS MER