Sökning: "intervjustudie pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden intervjustudie pedagogik.

 1. 1. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete : Om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer

  Författare :Karin Forslund Frykedal; Kjell Granström; Ingrid Hylander; Agnieszka Bron; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; group-work; small group-work; teamwork; group; symbolic interactionism; grounded theory; difference of ambition; ambition dependency; interdependency; group assignment; behaviour; creation of trust; theoretical model; grupparbete; teamarbete; teamwork; grupp; symbolisk interaktionism; groundedtheory; grundad teori; ambitionsdifferens; ambitionsberoende; beroende; tillvägagångssätt; gruppuppgift; tillitsskapande; teoretisk modell; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to add to our knowledge and understanding of how groupwork and group tasks are construed among students. This is accomplished be creating a model, which describes the pattern of interaction and the experience that emerge as students try to handle the group-work situation. LÄS MER

 2. 2. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Lars Naeslund; Thomas Karlsohn; Elsie Anderberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Utbildningssegregation och självsortering. Om gymnasieval, genus och lokala praktiker

  Författare :Anna Sandell; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; gymnasieskolan; självsortering; segregation; lokala praktiker; genus; senmodernitet; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis explores and analyzes segregation and self-sorting in education. It aims at discussing how this relates to gender, individualization and young men and women's positionings in local practices, through choices of upper secondary school education. LÄS MER

 4. 4. Sjung, sjung för livet! : en studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet

  Författare :Dorota Lindström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om körsång som pedagogisk och social verksamhet. Det övergripande syftet var att beskriva och försöka förstå relationen mellan körsång och livskvalitet utifrån körsångarnas perspektiv. Arbetet organiserades i två delstudier, en enkätundersökning och en intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER