Sökning: "intervjuer med män"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden intervjuer med män.

 1. 1. Men do care! : A gender-aware and masculinity-informed contribution to caregiving scholarship

  Författare :Veronika Wallroth; Sandra Torres; Elisabeth Cedersund; Henrik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Care; family caregiving; gender; men; masculinity; motive; experience; perspective; Omsorg; familjeomsorg; genus; män; maskulinitet; motiv; erfarenhet; perspektiv;

  Sammanfattning : In caregiving literature, it is often the female gender that has been the focus of attention, and in particular women’s unpaid labor. Studies also tend to make comparisons between men’s and women’s caregiving, using men’s caregiving experiences to show not only that women face greater burdens, but also that men’s needs can be minimized. LÄS MER

 2. 2. Samer och livets slut : kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård

  Författare :Lena Kroik; Anette Edin-Liljegren; Krister Stoor; Carol Tishelman; Margareta Rämgård; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arktis; kvalitativ metod; palliativ vård; renskötare; traditionell kunskap; samer; urfolksmetodologier; vård i livets slut; caring sciences in social sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion och syfte: Det finns kunskapsluckor när det gäller vård i livets slut bland samer i Sverige idag. I takt med en åldrande befolkning ökar antalet kroniska sjukdomar som leder till ett stigande behov av stödjande insatser vid vård i livets slut. LÄS MER

 3. 3. Män möter mödravård : om betydelsen av "vi" i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård

  Författare :Stefan Björk; Eva Magnusson; Niclas Kaiser; Kerstin Hamreby; Lucas Gottzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; föräldraskap; fäder; mödrahälsovård; förlossningsvård; BB-vård; genus; subjektspositioner; narrativ forskning; fenomenologi; fenomenologisk hermeneutik;

  Sammanfattning : I dagens Sverige är det en självklarhet att blivande pappor skall vara delaktiga och engagerade i graviditet, förlossning och omvårdnad av det nyfödda barnet. De flesta pappor är med vid besöken på barnmorskemottagningen inklusive ultraljudsundersökningen, deltar i föräldrautbildningen och är med vid barnets födelse. LÄS MER

 4. 4. "Other Guys Don't Hang Out Like This" : Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men

  Författare :Klara Goedecke; Roger Klinth; Jenny Björklund; Jeff Hearn; Sasha Roseneil; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Masculinity; men; gender; friendship; male friendship; intimacy; disclosing intimacy; conversations; self-development; lads; emotion work; positioning; queer temporalities; friendship temporalities; homosociality; gender equality; Sweden; interview interaction; qualitative interviews; cross-sex interviews; politics; gender politics; masculine positions; middle-class; class; niceness; homophobia; Manlighet; män; genus; genusforskning; vänskap; manlig vänskap; intimitet; samtal; personlig utveckling; grabbar; grabbighet; emotionellt arbete; homosocialitet; könsroller; jämställdhet; Sverige; intervjuinteraktion; kvalitativ metod; forskningsmetodik; queer temporalitet; vänskapstemporalitet; intervjuinteraktion; intervjuer med män; politik; genuspolitik; maskulina positioner; medelklass; klass; svenskhet; trevlighet; homofobi; Genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis is to deepen the understanding of men’s friendships, in relation to gender, sexuality, power, masculine positions, feminisms and gender equality. The thesis draws upon in-depth interviews conducted individually and with pairs of men, between 25 and 49 years old, predominantly well-educated, white, straight and working white-collar or cultural jobs, twenty in total. LÄS MER

 5. 5. Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter : erfarenheter från kvinnor med ryggmärgsskada och deras män

  Författare :Gunilla Isaksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna avhandling var att få en fördjupad kunskap om och förståelse för upplevelsen av den sociala miljöns betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter hos kvinnor med ryggmärgsskada och deras män samt om upplevelsen förändrades över tid. För att besvara syftet valdes en kvalitativ forskningsdesign till de fyra studierna. LÄS MER