Sökning: "interview study"

Visar resultat 1 - 5 av 1071 avhandlingar innehållade orden interview study.

 1. 1. Implementation of IFRS reporting in Sweden : an interview study

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Simon Lundh; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In 2002 EU decided to require all listed companies in the European Union to prepare group accounts in accordance with IFRS for accounting periods starting on or a er 1 January 2005. e overall aim of this study is to explore public companies’ implementation of IFRS. LÄS MER

 2. 2. Recovery from adolescent onset anorexia nervosa a longitudinal study

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Karin Nilsson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anorexia nervosa; adolescent onset; long-term follow-up; outcome; causes; recovery; perfectionism; patient perspectives; MEDICINE Psychiatry Child and adolescent psychiatry; MEDICIN Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Anorexia Nervosa is a psychiatric illness with peak onset in ages 14-17. Most cases recover within a few years, but the illness can have a fatal outcome or long duration. Multifactor causes of anorexia nervosa include genetics, personality, family, and socio-cultural factors. LÄS MER

 3. 3. Police interviews with victims and suspects of violent and sexual crimes interviewees' experiences and interview outcomes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dept. of Psychology, Univ

  Författare :Ulf Holmberg; Högskolan Kristianstad.; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Police interview; police officers; crime victims; suspects; stress; attitude function;

  Sammanfattning : The police interview is one of the most important investigative tools that law enforcement has close at hand, and police interview methods have changed during the twentieth century. A good police interview is conducted in the frame of the law, is governed by the interview goal, and is influenced by facilitating factors that may affect the elicited report. LÄS MER

 4. 4. Historieintresse och historieundervisning Elevers och lärares uppfattning om historieämnet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Johan Hansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; pedagogical content knowledge; subject matter knowledge; learning; teaching; teaching methods; history; teachers; students; pupils; compulsory school; upper secondary school; interest; motivaton; lessons; interview; survey study; Sweden; Geschichtsdidaktik; Historiedidaktik; pedagogik; ämneskunskaper; undervisningsmetoder; undervisningsinnehåll; lärostoff; historia; lärande; undervisning; lärare; elever; studenter; grundskola; gymnasieskola; intresse; motivation; intervju; enkätundersökning; Sverige; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; didactics of history; historia med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies teachers’ and students’ conceptions of history and history teaching and aims to explain the importance of an interest in history among teachers and students of the subject. Research on teachers’ conceptions (e.g. LÄS MER

 5. 5. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER