Sökning: "intervention theory"

Visar resultat 1 - 5 av 247 avhandlingar innehållade orden intervention theory.

 1. 1. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa : genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Författare :Maria Strömbäck; Maria Wiklund; Eva-Britt Malmgren-Olsson; Ellinor Salander Renberg; Gunvor Gard; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; Psychiatry; psykiatri; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER

 2. 2. Zigenarfrågan : intervention och romantik

  Författare :Norma Montesino; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Gypsy Child.; Expert Knowledge; Intervention; Immigrants; Undeserving Poor; Vagrancy Law; Poor Strangers; Gypsy Question; Gypsies; Travellers; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis analyses Swedish gypsy policy between 1880 and 1970, as part of a larger sociopolitical project undertaken by the Swedish authorities to promote social order and stability. During this period, the treatment of marginalized groups was shaped by the same visions and objectives as for the population as a whole. LÄS MER

 3. 3. Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola : När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning

  Författare :Gun-Marie Wetso; Siv Fischbein; Karin Aronsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children in special needs; education; activity theory; pre- school development work; intervention; play process; communication; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This thesis expounds special educational development work in (pre-)schools 1994-99 (analysed 2002-06). The work is based on action research. 40 children were identified to be in need of support as they did not get involved in the school’s daily activities. This thesis follows up what happens when work is initiated for changing this predicament. LÄS MER

 4. 4. Framåtsyftande bedömning i tidig läsundervisning : Teori och praktik

  Författare :Ulrika B. Andersson; Stefan Gustafson; Håkan Löfgren; Linda Fälth; Gunilla Sandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early reading instruction; Decoding; Forward-looking assessment; Assessment aspects; Response to intervention RTI ; Formative assessment; Teacher s professionalism; Tidig läsundervisning; Avkodning; Framåtsyftande bedömning; Bedömningsaspekter; Response to Intervention RTI ; Formativ bedömning; Lärares professionalism;

  Sammanfattning : Syfte är att bidra med kunskap om hur framåtsyftande bedömning kan användas och används av lärare som underlag för pedagogiska åtgärder i tidig läsundervisning. I avhandlingen har jag ett pragmatiskt förhållningssätt till både teorier och metoder. Avhandlingen bygger på fyra artiklar. LÄS MER

 5. 5. Time Together : a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care : patient and staff perspectives

  Författare :Jenny Molin; Britt-Marie Lindgren; Ulla Hällgren Graneheim; Anders Ringnér; Owe Hellzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; engagement; everyday life; experiences; grounded theory; interaction; interprofessional teams; intervention; mental health nursing; ordinary relationships; psychiatric inpatient care; patient perspectives; single system experimental design; qualitative content analysis; engagemang; grounded theory; interaktion; interprofessionella team; intervention; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; psykiatrisk heldygnsvård; psykiatrisk omvårdnad; single system experimental design; Tid Tillsammans; upplevelser; vardagliga relationer; vardagsliv; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Patient and staff descriptions of everyday life in psychiatric inpatient care are consistent, revealing a challenging environment with over-reliance on medication and, power imbalances. Patients and staff ask for the opportunity to develop relationships; however, the literature on nursing interventions targeting these issues is sparse. LÄS MER