Sökning: "interpretative flexibility"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden interpretative flexibility.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Planning contexts : Bureaucracy and rule relations in French urbanism

  Författare :Jenny Lindblad; Jonathan Metzger; Maria Håkansson; Simone Abram; KTH; []
  Nyckelord :urban planning; bureaucracy; plans; interpretative practices; contextualization; France; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Urbana och regionala studier; Urban and Regional Studies;

  Sammanfattning : This thesis examines practices of contextualization in urban planning in Bordeaux. While planning theorists have established the importance of attending to the diversecontexts that shape urban planning, few studies have inquired about the ways urbanplanning activities shape contexts. LÄS MER

 3. 3. Unga i normalitetens gränsland : Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende

  Författare :Susanne Severinsson; Elisabet Cedersund; Maria Simonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Troubled youth; special education; treatment; discourse analysis; categorization; identity; interpretative repertoire; accountability; Problemungdomar; särskild undervisningsgrupp; hem för vård eller boende; specialpedagogik; stödundervisning; behandling; diskursanalys; kategorisering; identitet; tolkningsrepertoar; accountability; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna studie riktas fokus mot hur samhället ordnar för barns välfärd när de generellt inriktade insatserna inte räcker till. Studien baseras på observationer och intervjuer i tre olika verksamheter för unga i åldern 12-16 år: 1) ett hem för vård eller boende, HVB, med egen skola, 2) en kommunal särskild undervisningsgrupp, f d skoldaghem, och 3) ett HVB för utredning och behandling utan egen skola. LÄS MER

 4. 4. Good to use! : Use quality of multi-user applications in the home

  Författare :Mattias Arvola; Kjell Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Software; computer interaction; laidback interaction; face management; ante-use; quality values; quality objectives; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Traditional models of usability are not sufficient for software in the home, since they are built with office software in mind. Previous research suggest that social issues among other things, separate software in homes from software in offices. LÄS MER

 5. 5. Tvärkulturell fostran : Svensk-italienska ungdomars erfarenhet av att växa upp med två kulturer

  Författare :Elisabet Plöjel-Westmoreland; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cross-cultural; Sweden; childhood; family; rearing process; norms; values; identity; independence; freedom; love; Pedagogy and didactics; Social pedagogy; Italy; Socialpedagogik; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The present study dealt with what occurs in a social-cultural rearing-process when the parents derive from two different cultural traditions. It is a qualitative case study, with an ethnographically inspired approach, which considers processes rather than outcome, context rather than any specific variable and discovery rather than confirmation. LÄS MER