Sökning: "interorganisatoriska nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden interorganisatoriska nätverk.

 1. 1. Disentangling sociomateriality : an exploration of remote monitoring systems in interorganizational networks

  Författare :Ulrika H. Westergren; Jonny Holmström; Duane Truex; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Remote monitoring systems; interorganizational networks; value creation; trust; sociomateriality; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap; computer and systems sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Firmly placed in an industrial setting, this research explored the introduction of remote monitoring technology into three different organizational contexts. By following these organizations over time, starting with their intention to invest in remote monitoring systems (RMS), there was a unique opportunity to witness their processes and to gain an insight into the intricacies of information technology (IT) and organizational transformation. LÄS MER

 2. 2. Interorganizational Networks, Financing and Commercialization of Life Science Innovations

  Författare :Joakim Fichtel; Kent Eriksson; Angelika Lindstrand; Eve-Michelle Basu; Christina Theodoraki; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social network analysis; interorganizational networks; multi-layered networks; internationalization; entrepreneurship; entrepreneurial ecosystems; Social nätverksanalys; interorganisatoriska nätverk; multi-layered nätverk; internationalisering; entreprenörskap; entreprenöriella ekosystem; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The biotechnology industry is known for being highly networked and knowledge-intensive, as well as highly internationalized. Young firms within this sector are reliant on long term support from financiers, research collaborators and supply of highly skilled human capital. LÄS MER

 3. 3. Interorganisatoriska lärandenätverk för chefer från små och medelstora företag

  Författare :Pontus Bergh; Maj-Britt Johansson Lindfors; Diamanto Politis; Umeå universitet; []
  Nyckelord :interorganisatoriska lärandenätverk; SME; läranderesultat; lärandesituation;

  Sammanfattning : Målet med föreliggande studie är att skapa en ökad förståelse för chefers lärande i konstruerade interorganisatoriska lärandenätverk. Studien kan bidra till utvecklingen av både praktik och teori. På praktisk nivå kan resultaten ligga till grund för beslut om deltagande i lärandenätverk samt hur man kan konstruera dessa nätverk. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefer som utvecklar : om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg

  Författare :Kjerstin Larsson; Lennart Svensson; Helena Klöver; Elisabeth Cedersund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Middle manager; sustainable development effort; participation; learning and reflection; change competence; horizontal integration; vertical integration; organisational prerequisites; inter-organisational prerequisites; change strategy; Mellanchef; hållbart utvecklingsarbete; delaktighet; lärande och reflektion; förändringskompetens; horisontell integration; vertikal integration; organisatoriska förutsättningar; interorganisatoriska förutsättningar; förändringsstrategi; Administrative procedure; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att beskriva, analysera och diskutera vilka organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden som har betydelse för mellanchefers möjlighet att driva hållbar verksamhetsutveckling. Avsikten är att studera samspelet mellan organisatoriska och interorganisatoriska förhållanden kopplat till mellanchefers förändringskompetens. LÄS MER

 5. 5. Development of relationships in interorganizational networks : studies in the tourism and construction industries

  Författare :Ossi Pesämaa; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A firm is a type of organizational arrangement often involved in interorganizational networks. Typically, interorganizational networks are the outcome of individuals in firms working together in cooperative groups. Through these individuals firms establish both formal and social relationships. LÄS MER