Sökning: "international legal orders"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden international legal orders.

 1. 1. Interaction and Delimitation of International Legal Orders

  Författare :Maria Fogdestam Agius; Iain Cameron; Inger Österdahl; Geir Ulfstein; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Fragmentation of international law; self-contained regimes; international legal orders; international courts and tribunals; regime interaction; WTO law; EU law; law of the sea; environmental law; Public International Law; Folkrätt;

  Sammanfattning : This dissertation concerns developments in international law which are occurring as a result of a coexistence of different regimes for adjudication.  It traces the processes through which a treaty regime may develop into an autonomous legal order and considers the formation of relationships between international tribunals operating in regime contexts that embed certain values, political ideals and structural biases. LÄS MER

 2. 2. The Judging of War Criminals : Individual Criminal Responsibility Under International Law

  Författare :Alex Obote-Odora; Göran Melander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Krigsförbrytelser; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Violations of the law of war, particularly in internal armed conflicts, in the 1990s, increased dramatically. This led to the establishment, by the UN Security Council, of international criminal tribunals for former Yugoslavia and for Rwanda. LÄS MER

 3. 3. De konstitutionella gränserna för tillämpning av överstatlig rätt : En komparativ studie

  Författare :Carl Lebeck; Pål Wrange; Helle Krunke; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constitutional law; supranational law; EU law; EEA law; fundamental rights; separation of powers; legality; ultra vires; national courts; constitutional judicial review; delegation of powers; international delegation; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation analyses the constitutional limitations on application of supranational law (in particular EU- and EEA-law) in German, Swedish, Danish and Norwegian law. The analysis focuses on how constitutional limitations in national law concerning application of supranational law are relevant regarding the allocation of powers between national and supranational authorities, separation/division of powers within national law, protection of fundamental rights and requirements of legality in national constitutional law. LÄS MER

 4. 4. Mellan mäns händer : Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking

  Författare :Jenny Westerstrand; Maja K. Eriksson; Eva Lundgren; Christina Johnsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; prostitution; trafficking; internationell rätt. kvinnors rättssubjektivitet; könsteori; sexualitetsteori; reproduktion; International law; Folkrätt;

  Sammanfattning : The present study has a three folded focus, framed by one over all aim; to critically discuss and evaluate the constructions of women’s legal subjectivity in dominant feminist discourses on prostitution and trafficking. First, I set out to develop a gender theoretical understanding of prostitution. LÄS MER

 5. 5. Internationell konkurrensrätt : Om främmande konkurrensrätts tillämplighet i svensk domstol

  Författare :Michael Hellner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : In litigation involving parties from different countries, private international law questions regarding jurisdiction, applicable. law, and enforcement of foreign judgements must be addressed. LÄS MER