Sökning: "interkulturell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden interkulturell kommunikation.

 1. 1. Interkulturell förståelse i engelskundervisning : en möjlighet

  Författare :Ulla Lundgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intercultural understanding; Engelskundervisning; Interkulturell kommunikativ kompetens; Interkulturell kommunikation; Språk- och kulturdidaktik; Språklärare - Sverige; Grundskolan; Curriculum theory; National guidelines; Language teachers; Intercultural communicative competence;

  Sammanfattning : Idag behöver människor som talar, tänker och lever på olika sätt mer än någonsin kunna kommunicera med varandra. Ett självklart språk för dessa kontakter är för en svensk ofta engelska. Det lär sig varje elev under minst tio år i vår skola. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus : Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet

  Författare :Helena Andersson; Britt-Louise Gunnarsson; Ulla Börestam; Jan Svennevig; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; intercultural communication; workplace interaction; immigrants; second language speakers; Scandinavian languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the communication of immigrants employed at a Swedish hospital. The overall aim is to find factors that have a positive effect on their integration into the workplace. LÄS MER

 3. 3. Die ,schwedische‘ Lösung : Eine kultursemiotisch orientierte Untersuchung der audiovisuellen Werbespots von IKEA in Deutschland

  Författare :Jennie Mazur; Bo Andersson; Göran Sonesson; Bernd Henningsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; interkulturell kommunikation; kultursemiotik; tyska; IKEA; reklamfilm; reklamspråk; kultur; sverigebilder; identiteter; Tyska; German;

  Sammanfattning : The Swedish furniture company IKEA is famous worldwide for its successful advertising and communication strategies. In the years 1997–2007, the company attained a very prominent status in Germany through audiovisual advertisements in the mass media of television and the Internet, including YouTube. LÄS MER

 4. 4. Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige und deutschsprachige Arbeitskollegen im Restaurant zu Mittag essen : Eine Studie zur Einbettungskultur in kommunikativer Praxis

  Författare :Christoph Röcklinsberg; Angelika Linke; Jan Anward; Helga Kotthoff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural theories; cultural styles; communicative practices; embedding culture; intercultural communication; Swedish; German; semiotics; anthropological linguistics; Kulturthema Essen ‘cultural theme meat’ ; talk-in-interaction; talk at work; men’s talk; chronemics; customs and ritual; cultural dimensions.; Kulturteori; kulturella stilar; kommunikativa praktiker; embedding culture ’inbäddningskultur’ ; interkulturell kommunikation; svenska; tyska; semiotik; antropologisk lingvistik; Kulturthema Essen ’kulturtema mat’ ; kulturell samtalsanalys; samtal vid jobbet; män i samtal; kronemik; ritual; kulturella dimensioner; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Interactions are formed and shaped differently from culture to culture. This thesis focuses on this phenomenon and in the first part deals with (from a theoretical view) the question, how the interplay between language-use and culture can be described. LÄS MER

 5. 5. Apple world : core and periphery in a transnational organizational culture

  Författare :Christina Garsten; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Apple Computer; Interkulturell kommunikation; Organisationssociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER