Sökning: "interkulturalitet"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet interkulturalitet.

 1. 1. Impossible Interculturality? : Education and the Colonial Difference in a Multicultural World

  Författare :Robert Aman; Andreas Fejes; Stefan Jonsson; Lisbeth Eriksson; Edda Manga; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Interculturality; multiculturalism; intercultural education; policy; postcolonialism; cultural difference; colonial difference; European Union; interculturalidad; delinking; Interkulturalitet; mångkultur; interkulturell utbildning; policy; postkolonialism; kulturella skillnader; koloniala skillnader; Europeiska Unionen; interculturalidad;

  Sammanfattning : An increasing number of educational policies, academic studies, and university courses today propagate ‘interculturality’ as a method for approaching ‘the Other’ and reconciling universal values and cultural specificities. Based on a thorough discussion of Europe’s colonial past and the hierarchies of knowledge that colonialism established, this dissertation interrogates the definitions of intercultural knowledge put forth by EU policy discourse, academic textbooks on interculturality, and students who have completed a university course on the subject. LÄS MER

 2. 2. Historieundervisning i mångkulturella klassrum på grundskolans högstadium : En analys av lärares narrationer utifrån deras tal om sin historieundervisning

  Författare :Kenneth Sandelin; Martin Stolare; Anders Forsell; Martin Kristiansson; Mikael Berg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; cultural heritage; content; focus group; multiculturalism; student influence; history teaching; classroom practice; praxis; majority adaptation; minority adaptation; the Western narrative; meta narrations; intercultural learning; choice of content; multiculturalism; interculturality; narrativ; kulturarv; innehåll; fokusgrupp; mångkultur; elevinflytande; historiedidaktik; klassrumsnära; praxis; majoritetsanpassning; minoritetsanpassning; västerländska berättelsen; metanarrationer; interkulterkulturellt lärande; innehållsval; mångkultur; interkulturalitet; History; Historia;

  Sammanfattning : Vilket innehåll kännetecknar historieundervisningen i klasser där samtliga eleverna har sin bakgrund i icke- europeiska länder? Hur ser innehållet ut i historieundervisningen i klasser där tvärtom alla eleverna har sin bakgrund i Sverige? Frågorna ledde fram till syftet för denna studie: att undersöka hur historielärare på grundskolans högstadium talar om innehållsval i mångkulturella klasser.Studiens datainsamlingsmetod utgörs av intervjuer, både individuella och fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Författare :Anders Skans; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER