Sökning: "interior experience"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden interior experience.

 1. 1. The Dying Dreamer - Architecture of Parallel Realities

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

  Författare :Malin Zimm; KTH.; [2003]
  Nyckelord :Architecture; Against Nature; A Rebours; Artifice; Artificiality; Domestic Interior; Dream; Experience; Fiction; Hypertext; Huysmans; Imagination; Individuality; Interactivity; Interface; Obsession; Obsessive Dreambuilding; Perception; Representation;

  Sammanfattning : The objective of this licentiate thesis is to investigatearchitectural experience and creation in virtual space and itsrepresentational problems. The thesis comprises three articlespublished during the years 2001-2003, and a website,www.arch.kth. LÄS MER

 2. 2. An Inquiry into the Re-Creative Workings of the Unheimliche in Interior Architecture

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

  Författare :Karel Deckers; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; unheimliche; transitory; manifold experience; interior architecture; re-creative;

  Sammanfattning : Often left unspecified in architectural discourse, the unheimliche (or the uncanny) emerges as a puzzling concept that operates in various disciplines throughout history and geography. The unheimliche concept continuously moves between disciplines, minds, periods and places. LÄS MER

 3. 3. La subjetividad Oculta : La representación del amor en obras de sor Francisca Josefa de Castillo y Soledad Acosta de Samper

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :María Eugenia Osorio Soto; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :Confessional discourse; Eros; Agape; interior experience; experience of boundaries; emergence and circulation of discourse; poetics of social texts; sociotexto; romantic subjectivity; illness as a metaphor; ostracism; internalization of the masculine point of view;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the romantic discourse present in two literary genres, two authors and two time periods: the works of the Mystic Francisca Josefa de Castillo, Su Vida and Afectos Spirituales, both written during the colonial period, and the romantic novel, Dolores. Cuadros en la vida de una mujer (1867) by Soledad Acosta de Samper. LÄS MER

 4. 4. Daylight Influence on Colour Design Empirical Study on Perceived Colour and Colour Experience Indoors

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Maud Hårleman; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architecture; interior colouring; spatial character; natural daylight; verbal description; colour reference box; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : It is known that one and the same interior colouring will appear different in rooms with windows facing north or facing south, but it is not known how natural daylight from these two compass points affects perceived colour and the ways in which colour is experienced. The objective is to describe the perceived colours to be expected in rooms with sunlight and diffused light, and thus develop a tool for colour design. LÄS MER

 5. 5. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER