Sökning: "interaction nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade orden interaction nursing.

 1. 1. Exploring resident thriving in Swedish nursing homes : the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

  Författare :Sabine Björk; David Edvardsson; Marie Lindkvist; Anders Wimo; Jimmie Kristensson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Thriving; everyday activities; environment; cognitive impairment; neuropsychiatric symptoms; nursing homes; nursing; Trivsel; vardagliga aktiviteter; miljö; kognitiv svikt; neuropsykiatriska symptom; särskilda boenden; omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : BackgroundThe population living in nursing homes is generally characterized by high age and female sex, as well as by physical and cognitive impairments. Also, negative symptoms such as pain and neuropsychiatric symptoms are reportedly common. LÄS MER

 2. 2. Äldres erfarenheter av välbefinnande inom särskilt boende för äldre

  Författare :Ann-Marie Svensson; Bo Malmberg; Ulli Hellström Muhli; Elisabeth Dahlborg Lyckhage; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; well-being; elderly people; nursing home; narratives; life course; caring science; identity; interaction;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå äldre människors upplevelser och erfarenheter av välbefinnande utifrån intervjuer och berättelser, berättade på plats (insitu) vid särskilt boende för äldre (så kallat äldreboende).Intervjuer genomfördes med tjugo äldre personer inom boendeformen äldreboende, vilkas erfarenheter och berättelser ligger till grund för avhandlingens resultat. LÄS MER

 3. 3. Empati och samspel : Studier ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Författare :Åsa Svärdson; Anders Gustavsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Empathy; nursing context; measurement; nursing students; patient interaction; symbolic interactionism; empathy construct rating scale.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present study sets out to clarify the concept and phenomenon of empathy, its application in health and medical care, and in particular its significance for the nurse patient interaction.How does empathy occur and develop, and are there functional instruments which can be used to measure empathy in Swedish nurses and nursing students? How do nurses with different backgrounds view the phenomenon of empathy, and what effects do different levels of environmental factors have on nurses' interaction with patients?Addressing these issues, the employed theoretical perspective is that of symbolic interactionism. LÄS MER

 4. 4. Time Together : a nursing intervention targeting everyday life in psychiatric inpatient care : patient and staff perspectives

  Författare :Jenny Molin; Britt-Marie Lindgren; Ulla Hällgren Graneheim; Anders Ringnér; Owe Hellzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; engagement; everyday life; experiences; grounded theory; interaction; interprofessional teams; intervention; mental health nursing; ordinary relationships; psychiatric inpatient care; patient perspectives; single system experimental design; qualitative content analysis; engagemang; grounded theory; interaktion; interprofessionella team; intervention; kvalitativ innehållsanalys; patientperspektiv; psykiatrisk heldygnsvård; psykiatrisk omvårdnad; single system experimental design; Tid Tillsammans; upplevelser; vardagliga relationer; vardagsliv; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background: Patient and staff descriptions of everyday life in psychiatric inpatient care are consistent, revealing a challenging environment with over-reliance on medication and, power imbalances. Patients and staff ask for the opportunity to develop relationships; however, the literature on nursing interventions targeting these issues is sparse. LÄS MER

 5. 5. Telephone advice nursing : communication, patient satisfaction and tool development

  Författare :Christina Johnson; Sussanne Börjeson; Malou Lindberg; Susan Wilhelmsson; Inger Holmström; Pia Tingström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Telenursing has rapidly expanded in many countries. In Sweden, a national telephone advisory nursing service reaches the entire nation and receives approximately 4,5 million calls per year. LÄS MER