Sökning: "intellektuell funktionshinder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden intellektuell funktionshinder.

  1. 1. Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner : kostnadsvariation och handläggningsprocess

    Författare :Hanna Svensson; Tore J Larsson; Eva-Lotta Thunqvist; Susanne Iwarsson; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. LÄS MER