Sökning: "integrative and disintegrative factors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden integrative and disintegrative factors.

  1. 1. The Gulf Cooperation Council : Its Nature and Achievements

    Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

    Författare :Reyadh Alasfoor; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Politisk historia; Political history; Arabian Gulf; integrative and disintegrative factors; regional hegemons; integration; Tribal Structure; democracy; Peace and conflict research; polemology; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Freds- och konfliktforskning;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Storbritannien beslutade sig 1968 för att lämna bakom sig sina koloniala intressen i Persiska gulfen senast 1971. Det brittiska beslutet ledde till att de arabiska gulfstaterna Kuwait, Bahrain, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman i sin tur började undersöka möjliga samarbetsformer för att möta en ny tids osäkerhet och hot. LÄS MER