Sökning: "integrated policy"

Visar resultat 1 - 5 av 246 avhandlingar innehållade orden integrated policy.

 1. 1. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Monolingual Policy, Bilingual Interaction : English-taught Education in Bangladesh

  Författare :Rizwan-ul Huq; Jakob Cromdal; Katarina Eriksson Barajas; Eda Üstünel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; bilingual education; language policy; language alternation; multimodal conversation analysis; classroom interaction; content and language integrated learning CLIL .; tvåspråkig utbildning; språkpolicy; kodväxling; multimodal konversationsanalys; klassrumsinteraktion; språk- och innehållsintegrerad inlärning CLIL .; দ্বিভাষিক শিক্ষা; ভাষা নীতি; ভাষার সংমিশ্রিত ব্যবহার; কথোপকথন বিশ্লেষণ; শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-ছাত্র মিথস্ক্রিয়া; ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক সংযুক্ত শিক্ষা CLIL ;

  Sammanfattning : The research reported here is an investigation of bilingual instruction in Bangladeshi schools. In particular, the thesis explores how schooling takes place when a second language is used as a medium of instruction to teach subject content. LÄS MER

 3. 3. Evaluating transformative innovation policy: towards an integrated framework

  Författare :Carolina Resende Haddad; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; policy evaluation; transformative innovation policy; directionality; behavioural additionality;

  Sammanfattning : Past reviews show that the current practice of science, technology, and innovation policy evaluation lags behind the development of innovation theory. The emergence of the transformative innovation policy paradigm, which aims at addressing transformative change or ‘grand challenges’, implies new challenges for policy evaluation. LÄS MER

 4. 4. Trafikpolitik och regional omvandling : Beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten 1940-1975

  Författare :Martin Eriksson; Lena Andersson-Skog; Jan Ottosson; Thomas Pettersson; Lars Magnusson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic history; Sweden; Norrland; ice-breaker policy; regional interest groups; institutional analysis; corporatism; concertation; policy networks; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand the decision-making processes concerning ice-breaking along the coast of Norrland, with the specific aim to analyse the activities of regional interest groups in the Norrland region and government agents at different administrative levels at the key stages of the decision-making processes: initiation, drafting and decision-making. The thesis also explores how institutional factors at different administrative levels affected the agents that were involved at those stages of the decision-making processes. LÄS MER

 5. 5. Investments, system dynamics, energy management and policy : a solution to the metric problem of bottom-up supply curves

  Författare :Fabian Levihn; Cali Nuur; Henrik Blomgen; Filip Johnsson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Investments; Energy Management; Policy; MACC; CSC climate change abatement; energy efficiency and conservation; system dynamics; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Today, issues such as climate change and increased competition for scarce resources puts pressure on society and firms to transform. Change is not easily managed though, especially not when relating to production or consumption of energy carriers such as district heating or electric power. LÄS MER