Sökning: "insurance intermediary"

Hittade 1 avhandling innehållade orden insurance intermediary.

  1. 1. Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

    Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

    Författare :Fredric Korling; Stockholms universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advice; advisor; financial advice; investment advice; adviser liability; tort; damages; MiFID; behavioral finance; consumer; accountant; lawyer; insurance intermediary; financial market; råd; rådgivning; finansiell rådgivning; investeringsrådgivning; finansrådgivning; placeringsrådgivning; rådgivaransvar; rådgivningsansvar; skadestånd; MiFID; behavioral finance; konsument; revisor; advokat; försäkringsförmedlare; värdepappersmarknad; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Private Law; civilrätt;

    Sammanfattning : The liability incurred with respect to advisory services, particularly with respect to financial and investment advice, is the subject of this thesis. A number of factors that have influenced developments within the societal and regulatory environments in which advisory services are provided, primarily with respect to financial advice, are examined. LÄS MER