Sökning: "insulin-regulated aminopeptidase IRAP"

Hittade 1 avhandling innehållade orden insulin-regulated aminopeptidase IRAP.

  1. 1. Design and Synthesis of Angiotensin IV Peptidomimetics Targeting the Insulin-Regulated Aminopeptidase (IRAP)

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Hanna Andersson; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; angiotensin IV; AT4; insulin-regulated aminopeptidase IRAP ; inhibitor; peptidomimetics; γ-turn mimetic; macrocycle; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Pharmaceutical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Läkemedelskemi; Medicinal Chemistry; Läkemedelskemi;

    Sammanfattning : Peptidomimetics derived from the bioactive hexapeptide angiotensin IV (Ang IV, Val1-Tyr2-Ile3-His4-Pro5-Phe6) have been designed and synthesized. These peptidomimetics are aimed at inhibiting the insulin-regulated amino peptidase (IRAP), also known as the AT4 receptor. LÄS MER