Sökning: "insatser i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden insatser i skolan.

 1. 1. Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Sandra Karlsson; KTH.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; area-based initiatives; marginalised neighbourhoods; Malmö; structural change; social problems; social constructions of target groups; poverty; segregation; social sustainability; inter-sectorial cooperation; social mobilisation; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : In 1995 the Swedish government launched the first area-based initiative Special initiatives in immigrant-dense neighbourhoods as a response to the current debate concerning the failings of the integration policy. The area-based policy and projects undertake the mission to reverse the trend in marginalized neighbourhoods in Sweden’s major cities from 1995 to 2014. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Detta är en avhandling från Halmstad : Halmstad University Press

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 3. 3. Värdepedagogik i skolans vardag Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Robert Thornberg; Gunnel Colnerud; Solveig Hägglund; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; values education; moral education; school rules; discipline; rule practice; moral practice; värdepedagogik; skolregler; fostran; värdegrund; regelarbete; moralisk praktik; normer; socialisation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore values education as it takes place in everyday interactions between teachers and students. Focus has been on rule practice between teachers and students, which has been interpreted during the research process as the most salient phenomenon in the practice of values education. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om specialpedagogiska insatser aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Dennis Groth; Luleå tekniska universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att studera elever och speciallärares uppfattningars om de riktade åtgärderna inom den specialpedagogiska verksamheten. Konkret så har det handlat om att utröna det som elever och speciallärare uppfattar som meningsskapande i den specialpedagogiska verksamheten med avseende på självbild, självvärdering och lärande. LÄS MER

 5. 5. Practice makes perfect? Sustainable practices with ICT and daily travel

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Miriam Börjesson Rivera; KTH.; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social practice theory; sustainable practices; ICT; mobility; second order effects; cargo bikes; mediated meetings; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : The thesis shows how practice theory can be applied in different ways when exploring how daily life can be supported to become more environmentally sustainable. Ultimately the thesis aims to contribute to new knowledge on how to design policies and interventions that aim at facilitating environmentally sustainable practices. LÄS MER