Sökning: "inkoherent spridningsradar"

Hittade 1 avhandling innehållade orden inkoherent spridningsradar.

  1. 1. Solitary waves and enhanced incoherent scatter ion lines

    Detta är en avhandling från Kiruna : Institutet för rymdfysik, Umeå universitet

    Författare :Jonas Ekeberg; Umeå universitet.; [2011]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; plasma waves and instabilities; nonlinear phenomena; solitons and solitary waves; ionosphere; Sun: corona; incoherent scatter radar; MHD; plasmavågor och instabiliteter; ickelinjära fenomen; solitoner och solitära vågor; jonosfär; solen: korona; inkoherent spridningsradar; MHD; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Space physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Rymdfysik; NATURAL SCIENCES Physics Geocosmophysics and plasma physics Plasma physics; NATURVETENSKAP Fysik Geokosmofysik och plasmafysik Plasmafysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Non-linear dynamics; chaos; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Icke-linjär dynamik; kaos; fysik; Physics; rymd- och plasmafysik; Space and Plasma Physics;

    Sammanfattning : This thesis addresses solitary waves and their significance for auroral particle acceleration, coronal heating and incoherent scatter radar spectra. Solitary waves are formed due to a balance of nonlinear and dispersive effects. LÄS MER