Sökning: "inkludering förskola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden inkludering förskola.

  1. 1. Barns kamratrelationer i förskolan : Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap

    Författare :Fanny Jonsdottir; Malmö högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; erkännande; barn; exkludering; förskola; förskolebarn; inkludering; kamrat; kamratskap; moralfilosofi; moralisk kränkning; samhörighet; social arena; tillhörighet; vänner; vänskap;

    Sammanfattning : Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också om pedagogers uppfattningar om barnens sociala egenskaper och färdigheter. LÄS MER