Sökning: "information storage and retrieval systems"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden information storage and retrieval systems.

 1. 1. Behovet av struktur och frihet : En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Författare :Anders Hjalmarsson; Göran Goldkuhl; Stefan Cronholm; Mikael Lind; Anne Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; Information technology; Informationsteknik; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 2. 2. Modern GIR Systems : Framework, Retrieval Model and Indexing Techniques

  Författare :Xing Lin; Yifang Ban; Harrie Lars; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Retrieval; GIR; Framework; Indexing; Retrieval Model; Other information technology; Övrig informationsteknik;

  Sammanfattning : Geographic information is one of the most important and the most common types of information in human society. It is estimated that more than 70% of all information in the world has some kind of geographic features. LÄS MER

 3. 3. Method configuration : method and computerized tool support

  Författare :Fredrik Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationssystem; Information storage and retrieval systems; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : In this dissertation, method configuration is treated as a kind of method engineering, focusing on adaptation of a base method. A conceptual framework, a meta-method and a computerized tool support for method configuration are proposed. LÄS MER

 4. 4. Database technology for control and simulation

  Författare :Esa Falkenroth; Anders Törne; Tore Risch; Ulf Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis shows how modern database technology can improve data management in engineering applications. It is divided into four parts. The first part reviews modern database technology with respect to engineering applications. The second part addresses data management in control applications. LÄS MER

 5. 5. Att modellera uppdrag : grunder för förståelse av processinriktade informationssystem i transaktionsintensiva verksamheter

  Författare :Jan Olausson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; informationssystem; information storage and retrieval systems; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Ett informationssystem skall stödja den verksamhet som det är en del av. Vid systemutveckling finns det behov av att göra en verksamhetsanalys för att utveckla kunskap om den nuvarande verksamheten. Teorier och modeller är viktiga redskap för att fånga väsentliga aspekter vid en verksamhetsanalys. LÄS MER