Sökning: "individualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet individualisering.

 1. 1. Individualisering Att kliva ur och vara i gemenskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Lindkvist; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teaching; methodology; Individualization; Community; Interaction; Individualisering; pedagogisk metodik; elever; lärarrollen;

  Sammanfattning : Traditionally the nation of individualization is being used to signify a pedagogical method, where teachers differentiate tasks and work load among students, based on their interests and abilities. Such conceptions, turning individualization into a matter of instruction adapted to individual students, however, provide a very narrow and restricting perspective. LÄS MER

 2. 2. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Anna Nilsson Hammar; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER

 3. 3. Om fostran i förskoleklass

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Maria Thelander; Malmö University.; Malmö University.; [2012]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 4. 4. Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Gunnar Gillberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; individualisering; reflexivitet; strukturella villkor; agentskap; inre konversation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är dubbelt. Dels försöker avhandlingen att lämna ett bidrag till diskussionen om individualiseringstesen och relatera denna diskussion till en kritisk realistisk ontologi, dels har syftet varit att öka kunskapen för unga vuxnas livsvillkor och förhållningssätt till arbete och självförverkligande, mot bakgrund av ovanstående teoretiska referensram där Margaret Archers begrepp internal conversation och modes of reflexivity spelar en avgörande roll. LÄS MER

 5. 5. Global rörelse : : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Magnus Wennerhag; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; Gustave Le Bon; modernitet; Alain Touraine; Peter Wagner; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; world social forum; politik; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; modernity; global justice movement; creativity; collective action; mediation; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att sociala rörelser bör betraktas som politiska aktörer och samhälleliga uttryck för den under moderniteten centrala föreställningen om autonomi, det vill säga politiskt självstyre. För att förstå de sociala rörelsernas förhållande till politiken i stort bör man därför sätta dem i samband med dels moderniteten i sig, dels de avgörande förändringar inom moderniteten som har skett sedan dess genombrott. LÄS MER