Sökning: "individualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet individualisering.

 1. 1. Individualisering : Att kliva ur och vara i gemenskap

  Författare :Margareta Lindkvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Teaching; methodology; Individualization; Community; Interaction; Individualisering; pedagogisk metodik; elever; lärarrollen;

  Sammanfattning : Traditionally the nation of individualization is being used to signify a pedagogical method, where teachers differentiate tasks and work load among students, based on their interests and abilities. Such conceptions, turning individualization into a matter of instruction adapted to individual students, however, provide a very narrow and restricting perspective. LÄS MER

 2. 2. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Författare :Anna Nilsson Hammar; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER

 3. 3. Om fostran i förskoleklass

  Författare :Maria Thelander; unga och samhälle (BUS) Institutionen för barn; []
  Nyckelord :fostran; fostransuppdrag; förskoleklass; föräldrar; individualisering; livskunskap; sociala konventioner; styrning; textanalys; värdegrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera och analysera hur fostransuppdraget beskrivs i centralt, regionalt och lokalt producerade texter relaterade till en förskoleklass i ett mångetniskt urbant område. Forskningsfrågorna är: Vem beskrivs som utföraren? Hur beskrivs utförandet? Hur beskrivs det önskade resultatet? Hur kan relationen mellan de olika texterna beskrivas? Teoretiska begrepp i analysen är sociala konventioner, styrning och individualisering samt begrepp från den kritiska diskursanalysen. LÄS MER

 4. 4. Individualiseringens villkor: Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande

  Författare :Gunnar Gillberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; individualisering; reflexivitet; strukturella villkor; agentskap; inre konversation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandling är dubbelt. Dels försöker avhandlingen att lämna ett bidrag till diskussionen om individualiseringstesen och relatera denna diskussion till en kritisk realistisk ontologi, dels har syftet varit att öka kunskapen för unga vuxnas livsvillkor och förhållningssätt till arbete och självförverkligande, mot bakgrund av ovanstående teoretiska referensram där Margaret Archers begrepp internal conversation och modes of reflexivity spelar en avgörande roll. LÄS MER

 5. 5. Global rörelse : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Författare :Magnus Wennerhag; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lorenz von Stein; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; Gustave Le Bon; modernity; Alain Touraine; Peter Wagner; global justice movement; creativity; collective action; world social forum; mediation; politics; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; modernitet; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; politik; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : A basic premise of this dissertation is that social movements are political and social actors expressing the centrality of autonomy in modernity. To grasp the nature of the relation between politics and social movements, the latter has to be related to the profound transformation in the forms of politics implied by the breakthrough of modernity, and the subsequent transformations within modernity. LÄS MER