Sökning: "individual or collective interpretation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden individual or collective interpretation.

 1. 1. ”Han var föraktad” : Forskningen i Sverige under 1900-talet kring Jesajabokens s.k. tjänaresånger med utblick mot övriga Skandinavien

  Författare :Bengt Ericsson; Hidal Sten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Old Testament; Deutero-Isaiah; Ebed YHWH; individual or collective interpretation; literary criticism; tradition history; sacral kingship; allegory; rituals of dying and resurrecting gods; Old Testament imagery; Religionsvetenskap Teologi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : Ever since Bernhard Duhm launched his theory about the so-called Ebed YHWH-Songs in Deutero-Isaiah in 1875 and which continued in his commentaries on Isaiah from 1892, the matter has been eagerly discussed over the years, not least in Sweden. I want to illuminate how the matter has been treated in our country during the 20th century and even to give an overview of the discussions in the rest of Scandinavia during the same period of time. LÄS MER

 2. 2. Marks and makers : Appearance, distribution and function of Middle and Late Helladic manufacturers' marks on Aeginetan pottery

  Författare :Michael Lindblom; Gullög Nordquist; Carol Zerner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Pre-firing or potters’ marks; Kolonna; Aegina; Gold Mica pottery; export industry; production; workshops; Lerna; Asine; Aegean prehistory; Bronze Age; Middle Helladic; Late Helladic; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This study is an attempt to analyse the systematic marking of vessels produced on the island of Aegina in the Middle and Late Helladic periods. It deals with both the form and function of the marks, applied during the manufacture of functionally different vases. The first two chapters provide a background to the investigation. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter i kollegiala samtal om NO-undervisning och bedömning

  Författare :Marlene Sjöberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Collegial discussions; teachers professional development; science education; teachers’ competence; assessment literacy; phenomenography.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to shed light on collegial discussions as an arena for professional development, investigated when science teachers discuss assessment in the context of teaching and learning science. Teachers’ competence is very important for students’ opportunities to learn, and collegial cooperation about teaching may influence teachers’ learning. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap från styrdokument till undervisning : Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik

  Författare :Joakim Öberg; Hans Albin Larsson; Ellen Almers; Anna Johnsson Harrie; Ingemar Ottosson; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civics teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; curriculum theory; frame factor theory; lifeworld phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; läroplansteori; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska avhandling är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats över tid. Det är således vad som händer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga tranformeringsarenan, som är i fokus. LÄS MER

 5. 5. Berättelsen under deras fötter : fem musiklärares livshistorier

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Even Ruud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER