Sökning: "implicational scaling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden implicational scaling.

  1. 1. Återbesök i Eskilstuna : En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk

    Författare :Eva Sundgren; Lars-Gunnar Andersson; Bengt Nordberg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sociolinguistic variation; language change; spoken Swedish; Eskilstuna; morphology; real time; apparent time; panel study; trend study; individual change; generational change; intralinguistic constraints; salience; quantitative analysis; implicational scaling; local integration; social mobility; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; sociolinguistic variation; langugage change; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

    Sammanfattning : Real-time replications of empirical studies of language use are scarce. This study of language change in real time replicates an investigation of the social variation of spoken Swedish in the medium-sized town of Eskilstuna, using data collected 29 years after the original study. LÄS MER