Sökning: "implementeringsteori"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet implementeringsteori.

  1. 1. Kommunal krisberedskap utveckling genom samverkan och tekniska informationssystem

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Elina Ramsell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krisberedskap; kommuner; samverkan; tekniska informationssystem; governance; implementering; statlig styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

    Sammanfattning : Flera kriser har testat Sveriges krishanteringssystem, exempelvis Tsunamin i Indonesien2004, stormen Gudrun 2005 och evakueringen från Libanon 2006. Det har visat sig attkriskommunikationen brister mellan de många olika aktörer som är och måste varainvolverade vid en kris. LÄS MER