Sökning: "implementering av Lgr11"

Hittade 1 avhandling innehållade orden implementering av Lgr11.

  1. 1. Matematiklärares målkommunikation En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Lena Heikka; [2015]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Matematikundervisning; elevperspektiv; målkommunikation; grundskola; Bedömning och betyg; läromedel i matematik; bedömningspraktik; etnografisk fallstudie; implementering av Lgr11; läroplanens transformation; kursplan; dolda läroplanen; Socialvetenskap - Pedagogik; Mathematics Education; Matematik och lärande;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore Swedish upper elementary school students’experiences of mathematics teachers’ assessment practices, with a focus on educationalgoals communicated between the teacher and the class. In this study, students’experiences in three cases are viewed from a holistic perspective, by adapting Visualmodel of the curriculum policy, design and enactment system by Remillards and Heck(2014) to a Swedish context. LÄS MER