Sökning: "il literacy"

Hittade 1 avhandling innehållade orden il literacy.

  1. 1. Towards a minor bilingualism Exploring variations of language and literacy in early childhood education

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Anna Martín-Bylund; Polly Björk-Willén; Eva Reimers; Diana Masny; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; minor; bilingualism; variations; language; literacy; Deleuze and Guattari; materialsemiotic; early childhood education; il literacy; language politics and language policy; minor; tvåspråkighet; variationer; språk; litteracitet; Deleuze Guattari; materialsemiotisk; förskola; il literacy; språkpolitik och språkpolicy;

    Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to explore variations in bilingualism with the help of everyday specific situations at a Spanish-Swedish early childhood institution in Sweden, and by means of a ‘material-semiotic theorizing’. This means that material and semiotic elements are treated equally and entwined. LÄS MER