Sökning: "idrottskapital"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet idrottskapital.

  1. 1. ”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott” : Idrottsskolan som en praktik för formandet av idrottsbarndomar

    Författare :Peter Carlman; Christina Olin-Scheller; Suzanne Lundvall; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sport clubs; Extra-curricular sport; Childrens sport; Sociology of childhood; Communities of Practice; Sport Capital; Idrottsföreningar; Skola; Barndomssociologi; idrottskapital; praktikgemenskaper; Intervjuer; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

    Sammanfattning : The aim of the dissertation was to investigate children’s views on and experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolor) and the significance of the activities for children’s ”sports childhood”.The study is anchored in the so-called “new sociology of childhood”. LÄS MER