Sökning: "identitetsframträdanden"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet identitetsframträdanden.

  1. 1. Lärare med utländsk bakgrund Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Monica Sandlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Life stories; narratives; immigrant teacher; identity performances; professional ethos; positioning; legitimacy; multicultural education; intercultural intentions; Yrkeslivsberättelser; lärare med utländsk bakgrund; identitetsframträdanden; yrkesethos; positionering; legitimitet; den mångkulturella skolan; interkulturella intentioner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. LÄS MER