Sökning: "i-risk-elev"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet i-risk-elev.

  1. 1. Att räkna med alla elever : följa och främja matematiklärande i förskoleklass

    Författare :Helena Vennberg; Maria Berge; Gunnar Sjöberg; Anna Ida Säfström; Jorryt van Bommel; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Preschool-class; mathematics; assessment; intervention; at-risk-student; special educational needs; Förskoleklass; matematik; specialpedagogik; lärande; bedömning; i-risk-elev; intervention; SUM; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse. Avhandlingens syfte är att bidra med kunskap om förskoleklasslärares möjligheter att följa och främja alla elevers utveckling och lärande i matematik. Avhandlingen består av fyra studier. LÄS MER