Sökning: "hydrogen"

Visar resultat 1 - 5 av 1494 avhandlingar innehållade ordet hydrogen.

 1. 1. Cyanobacterial Hydrogen Metabolism - Uptake Hydrogenase and Hydrogen Production by Nitrogenase in Filamentous Cyanobacteria

  Författare :Pia Lindberg; Peter Lindblad; Kornél Kovács; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; cyanobacteria; biohydrogen; Nostoc; hydrogen production; hydrogen evolution; hydrogen metabolism; nitrogenase; hydrogenase; hydrogen; uptake hydrogenase; hupSL; hydrogen uptake mutant; uptake hydrogenase mutant; photobioreactor; hydrogenase accessory genes; hyp; transcription; RT-PCR; NtcA; mass spectrometry; heterocyst; Mikrobiologi; Microbiology; immunology; infectious diseases; Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : Molecular hydrogen is a potential energy carrier for the future. Nitrogen-fixing cyanobacteria are a group of photosynthetic microorganisms with the inherent ability to produce molecular hydrogen via the enzyme complex nitrogenase. This hydrogen is not released, however, but is recaptured by the bacteria using an uptake hydrogenase. LÄS MER

 2. 2. Hunting Hydrogen : Structure-property relations in High Entropy Alloy-based metal hydrides

  Författare :Gustav Ek; Martin Sahlberg; Ulrich Häussermann; William I.F. David; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen; metal-hydride; High Entropy Alloy; Chemistry with specialization in Inorganic Chemistry; Kemi med inriktning mot oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Metal hydrides have many uses when switching the energy system from fossil fuels to renewable sources, such as rechargeable batteries, hydrogen storage, hydrogen compression and thermal storage. State of the art materials for these applications such as LaNi5 and TiFe, however, suffer certain limitations such as degradation during repeated hydrogen cycling and harsh activation conditions for initial hydrogen uptake, promoting the need for novel materials. LÄS MER

 3. 3. Full gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 4. 4. Electrochemical reduction of protons and organic molecules in hydrogen technologies : Liquid Organic Hydrogen carrier and Hydrogen Evolution

  Författare :Hamid Ghorbani Shiraz; Magnus Berggren; Xavier Crispin; Ola Wendt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen Storage; LOHC; Hydrogen Evolution; Electrocatalyst;

  Sammanfattning : In accordance with preventable actions to mitigate the effect of climate change in the modern societal applications, renewable energy is an unavoidable and decisive factor in the energy industry. The energy sources that offer non-depleted and environment-friendly pathways for the energy sector are in focus. LÄS MER

 5. 5. Hydrogen bond studies : 76 : diffraction studies of some hydrogen-bonded structures

  Författare :Per-Gunnar Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER