Sökning: "hydrogen"

Visar resultat 1 - 5 av 1391 avhandlingar innehållade ordet hydrogen.

 1. 1. Cyanobacterial Hydrogen Metabolism - Uptake Hydrogenase and Hydrogen Production by Nitrogenase in Filamentous Cyanobacteria

  Författare :Pia Lindberg; Peter Lindblad; Kornél Kovács; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; cyanobacteria; biohydrogen; Nostoc; hydrogen production; hydrogen evolution; hydrogen metabolism; nitrogenase; hydrogenase; hydrogen; uptake hydrogenase; hupSL; hydrogen uptake mutant; uptake hydrogenase mutant; photobioreactor; hydrogenase accessory genes; hyp; transcription; RT-PCR; NtcA; mass spectrometry; heterocyst; Mikrobiologi; Microbiology; immunology; infectious diseases; Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar;

  Sammanfattning : Molecular hydrogen is a potential energy carrier for the future. Nitrogen-fixing cyanobacteria are a group of photosynthetic microorganisms with the inherent ability to produce molecular hydrogen via the enzyme complex nitrogenase. This hydrogen is not released, however, but is recaptured by the bacteria using an uptake hydrogenase. LÄS MER

 2. 2. Hunting Hydrogen : Structure-property relations in High Entropy Alloy-based metal hydrides

  Författare :Gustav Ek; Martin Sahlberg; Ulrich Häussermann; William I.F. David; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen; metal-hydride; High Entropy Alloy; Chemistry with specialization in Inorganic Chemistry; Kemi med inriktning mot oorganisk kemi;

  Sammanfattning : Metal hydrides have many uses when switching the energy system from fossil fuels to renewable sources, such as rechargeable batteries, hydrogen storage, hydrogen compression and thermal storage. State of the art materials for these applications such as LaNi5 and TiFe, however, suffer certain limitations such as degradation during repeated hydrogen cycling and harsh activation conditions for initial hydrogen uptake, promoting the need for novel materials. LÄS MER

 3. 3. Full gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 4. 4. Hydrogen bond studies : 76 : diffraction studies of some hydrogen-bonded structures

  Författare :Per-Gunnar Jönsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Atomistic Modelling of Materials for Clean Energy Applications : hydrogen generation, hydrogen storage, and Li-ion battery

  Författare :Zhao Qian; Rajeev Ahuja; Börje Johansson; Antonio Ferreira da Silva; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Renewable energy; Materials science; Hydrogen production; Hydrogen storage; Li-ion battery; Density functional theory; SRA - Energy; SRA - Energi; SRA - E-vetenskap SeRC ; SRA - E-Science SeRC ;

  Sammanfattning : In this thesis, a number of clean-energy materials for hydrogen generation, hydrogen storage, and Li-ion battery energy storage applications have been investigated through state-of-the-art density functional theory.As an alternative fuel, hydrogen has been regarded as one of the promising clean energies with the advantage of abundance (generated through water splitting) and pollution-free emission if used in fuel cell systems. LÄS MER